CÁO BIỆT

Tên truyện: Cáo biệt

Tác giả: Silentcarol

Thể loại: hiện đại, tiền kỳ tra công, túi khóc công, 1 x 1, gương vỡ lại lành,
nhẹ dạ – tốt bụng – nghiêm túc thụ, có H…

Editor: Duẫn Tại Cung

Beta: Juny

Tình trạng edit: đang edit

Tình trạng beta: đang

Nhân vật chính: Thẩm Kiều (công) x Hình Lộ Viễn (thụ)

Số chương: 75 chương + 2 phiên ngoại

Note: sẽ được post dần dần, truyện này không dài lắm nên có thể edit nhanh,
tùy theo độ lười của tôi

Văn án

MỤC LỤC

Chương 1/ Chương 2/ Chương 3

Chương 4/ Chương 5/ Chương 6/ Chương 7/ Chương 8

Chương 9/ Chương 10/ Chương 11

Chương 12/ Chương 13/ Chương 14/ Chương 15/ Chương 16

Chương 17/ Chương 18/ Chương 19

Chương 20/ Chương 21/ Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26/ Chương 27

Chương 28/ Chương 29/ Chương 30/ Chương 31/ Chương 32

Chương 33/ Chương 34/ Chương 35

Chương 36/ Chương 37/ Chương 38/ Chương 39/ Chương 40

Chương 41/ Chương 42/ Chương 43

Chương 44/ Chương 45/ Chương 46/ Chương 47/ Chương 48

Chương 49/ Chương 50/ Chương 51

Chương 52/ Chương 53/ Chương 54/ Chương 55/ Chương 56

Chương 57/ Chương 58/ Chương 59

Chương 60/ Chương 61/ Chương 62/ Chương 63/ Chương 64

Chương 65/ Chương 66/ Chương 67

Chương 68/ Chương 69/ Chương 70/ Chương 71/ Chương 72

Chương 73/ Chương 74/ chương 75

Phiên ngoại 1 – Phiên ngoại 2

Toàn văn hoàn

Advertisements